Voorwaarden verhuur
De bruiklener verplicht zich tot het zorgvuldig houden van de hem toevertrouwde Me-Movers en gebruikt deze uitsluitend conform de gemaakte afspraken, te weten verhuur.
De bruiklener is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de Me-Mover of onderdelen daarvan. De Me-Mover is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade. Het gebruik van de Me-Mover geschiedt op eigen risico. Me-Mover Veluwe in niet aansprakelijk voor de schade aan gebruiker, kleding, goederen en/of derden, welke ontstaat gedurende het gebruik van de Me-Mover.
De bruiklener neemt alle maatregelen ter beveiliging van het geleende tegen diefstal, inbraak, brand, beschadiging of vermissing. 
In geval zich een gebeurtenis als omschreven in artikel 2c voordoet, maakt de bruiklener hiervan onmiddellijk melding bij de bruikleengever. 
De bruiklener is welbevoegd om het geleende af te staan of over te dragen aan derden of om, zonder schriftelijke toestemming van de bruikleengever, de bestemming of locatie ervan te veranderen. De bruiklener blijft wel aansprakelijk of draagt deze over. 
Indien bruiklener het geleende verwaarloost, misbruikt of op enigerlei andere wijze gebruikt of anders handelt dan conform de bepalingen in deze overeenkomst of de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, heeft de bruikleengever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.  

Voorwaarden lessen
Deelname aan de Me Mover lessen zijn volledig op eigen risico. Het dragen van een helm is verplicht.
Me-Mover Veluwe in niet aansprakelijk voor de schade aan gebruiker, kleding, goederen en/of derden, welke ontstaat gedurende het gebruik van de Me-Mover.

Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar aan andere personen.

Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen bij gebruik van een gedeelte van de strippenkaart. De kaart kan wel worden ‘bevroren’ zodat er op later tijdstip nog weer gebruik van gemaakt kan worden.